Kontakt
  The clean solution

  Informace o ochraně dat

  podle čl. 13, 14 a 21 základního nařízení EU o ochraně údajů GDPR

  Vlna vody

   

  Ochrana dat je pro nás důležitá. Následně Vás informujeme, jak zpracováváme Vaše data a jaká máte práva.

  1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat a na koho se můžete obrátit? 

  Meiko Maschinenbau GmbH & Co. KG
  Englerstr. 3
  77652 Offenburg
  Tel. č.: +49 781/203-0
  E-mail: datenschutz@meiko.de
  Internet: www.meiko.de

  2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů 

  Christoph Boser
  Tel. č.: +49 781/203-0 
  E-mail: datenschutz@meiko.de

  3. Účely zpracování a právní podklady 

  Vaše osobní údaje se zpracovávají dle ustanovení základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně údajů BDSG a jiných relevantních předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracování a využití jednotlivých dat závisí na dohodnutých a požadovaných službách. 

  3.1 Poskytnutí souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) 

  Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, je příslušný souhlas právním základem pro zpracování, které je v něm uvedeno. Souhlasy můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. 

  3.2 Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) 

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro uzavírání našich smluv a dohod s Vámi. Dále jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů. 

  3.3 Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR) 

  Zpracováváme Vaše osobní údaje, je-li to nutné pro splnění právních povinností (např. obchodní, daňové zákony). Dále zpracováváme Vaše data, příp. plnění daňově právních kontrolních a ohlašovacích povinností i archivaci dat za účelem ochrany a bezpečnosti dat i kontroly daňových a jiných úřadů. Navíc může být potřebné zveřejnění osobních údajů v rámci úředních/soudních opatření za účelem podání důkazů, trestního stíhání nebo prosazení občanskoprávních nároků. 

  3.4 Náš oprávněný zájem nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

  Mimoto můžeme použít Vaše osobní údaje na základě zvážení zájmů pro zachování našeho oprávněného zájmu nebo třetích stran. To se uskutečňuje k následujícím účelům: 

  • Kontrola a optimalizace postupu pro analýzu potřeb a přímé oslovení dodavatelů.
  • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste proti využívání Vašich dat nevznesli námitku. 
  • pro omezené uložení Vašich dat, pokud není vymazání kvůli zvláštnímu druhu uložení možné nebo je možné jen s nepřiměřeně vysokými náklady. 
  • pro další vývoj služeb a výrobků i stávajících systémů a procesů. 
  • pro statistická vyhodnocení nebo pro analýzy trhů. 
  • pro certifikace soukromoprávních nebo úředních záležitostí. 
  • pro uplatnění právních nároků a obhajobu v případě soudních sporů, které přímo nesouvisí se smluvním vztahem. 
  • pro zajištění a uplatňování našeho interního práva prostřednictvím vhodných opatření (jako je např. videodozor).
  • pro shromažďování údajů podle našeho online formuláře "Vlastní informace o dodavateli"

  4. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme 

  Jsou zpracovávány následující údaje: 

  • Osobní údaje (jméno, povolání/odvětví a srovnatelná data) 
  • Kontaktní data (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a srovnatelná data) 
  • Historie dodavatele 

  Dále zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk). Pokud je to nezbytné pro poskytování naší služby, zpracováváme osobní údaje, které jsme zákonně získali od třetích stran (např. vydavatelé adres, informační agentury).

  5. Kdo obdrží Vaše data? 

  Vaše osobní údaje předáváme v rámci našeho podniku dále oblastem, které tyto údaje potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností popř. k prosazení našich oprávněných zájmů. 

  Kromě toho mohou Vaše údaje získat následující subjekty:

  • námi nasazení zpracovatelé zakázek (čl. 28 GDPR), poskytovatelé služeb pro podpůrné činnosti a další odpovědné osoby ve smyslu GDPR, zvláště v oblastech IT služeb, logistiky, kurýrních služeb, tiskařských služeb, externích výpočetních center, podpory/údržby IT aplikací, archivace, zpracování dokladů, účetnictví a controllingu, znehodnocení dat, nákupu/pořízení, správy zákazníků, zásilkových obchodů, marketingu, telefonie, managementu internetových stránek, daňového poradenství, výkonu auditorských služeb, kreditních institucí 
  • veřejná místa a instituce existuje-li zákonná nebo úřední povinnost, podle které jsme povinni podat o datech informaci, hlášení nebo je předat dál v rámci veřejného zájmu
  • subjekty a instituce na základě našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany (např. úřady, informační agentury, inkasní úřad, advokáti, soudy, odhadci a kontrolní instance)
  • ostatní subjekty, pro které jste nám udělili souhlas se zprostředkováním dat. 

  6. Zprostředkování Vašich dat třetím zemím nebo mezinárodní organizaci 

  Mimo země EU, příp. EHP se zpracování dat neprovádí. 

  7. Na jak dlouho ukládáme Vaše data? 

  Je-li to nutné, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu našich obchodních vztahů, to zahrnuje také zahájení a realizaci smlouvy. 
  Navíc podléháme různým povinnostem uchovávání a dokumentace, které mj. vyplývají z obchodního zákoníku (OZ) a daňového řádu (DŘ). Lhůty, které jsou zde stanoveny pro uchovávání, příp. dokumentaci, činí až deset let po ukončení obchodního vztahu, příp. předsmluvního právního vztahu. 
  Doba ukládání se nakonec posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou například podle §§ 195 ff. občanského zákoníku (OZ) činit zpravidla tři roky, v určitých případech ale také až třicet let. 

  8. Do jaké míry existuje v jednotlivých případech automatizované rozhodování? 

  Nepoužíváme žádné čistě automatizované rozhodovací postupy dle článku 22 GDPR. Pokud bychom měli tento postup v jednotlivých případech použít, budeme Vás o tom zvlášť informovat, je-li to stanoveno zákonem. 

  9. Vaše práva na ochranu dat 

  Máte právo na informace dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na vymazání dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR i právo na přenositelnost dat dle čl. 20 GDPR. Navíc je k dispozici právo na stížnost u orgánu, vykonávajícího dozor nad ochranou dat (čl. 77 GDPR). Dle článku 21 GDPR platí v zásadě právo vznést námitku proti námi provedenému zpracování osobních údajů. Toto právo podat námitku ovšem platí pouze při existenci zcela zvláštních okolností Vaší osobní situace, přičemž práva našeho podniku mohou příp. Vašemu právu podat námitku odporovat. Chcete-li některé z těchto práv uplatnit, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu údajů (datenschutz@meiko.de)

  10. Rozsah Vašich povinností poskytnout nám Vaše data 

  Poskytněte pouze taková data, která jsou potřebná pro navázání a uskutečnění obchodního vztahu nebo pro předsmluvní vztah nebo taková data, která jsme povinni poskytovat ze zákona. Bez těchto dat nejsme zpravidla schopni smlouvu uzavřít nebo uskutečnit. To se může vztahovat i na data potřebná později v rámci obchodního vztahu. Pokud od Vás požadujeme tato přesahující data, budete zvláště upozorněni na dobrovolnost poskytnutí těchto údajů. 

  11. Informace o Vašem právu podat námitku čl. 21 GDPR

  Máte kdykoli právo podat námitku proti zpracovávání Vašich dat, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR (Zpracování dat na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 e GDPR (Zpracování dat ve veřejném zájmu), jsou-li k tomu důvody, které vyplývají z vaší zvláštní situace. To platí také pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR. 

  Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže můžeme pro toto zpracování prokázat naléhavé důvody, které jsou hodny ochrany a převažují Vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V případě potřeby také zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímé reklamy. Nechcete-li dostávat žádnou reklamu, máte kdykoli právo, vznést proti tomu námitku. Tuto námitku do budoucna zohledníme. 

  Vaše data již nebudeme zpracovávat za účelem přímé reklamy, pokud jste proti zpracování k tomuto účelu vznesli námitku. Námitku lze podat neformálně na adresu uvedenou v bodě 1. 

  12. Vaše právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu 

  Máte právo na stížnost u orgánu, vykonávajícího dozor nad ochranou dat (čl. 77 GDPR). 

  Našim příslušným dozorčím úřadem je: 

  Zemský pověřenec pro ochranu dat a svobodu informací Bádenska-Württemberska
  Königstrasse 10 a
  D-70173 Stuttgart
  Telefon: +49 711/615541-0
  poststelle@lfdi.bwl.de